วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท


The Ohio state studies  การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท

       จากการศึกษาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท พบว่าพฤติกรรมของผู้นำสามารถอธิบายได้เป็นสองมิติ คือ
1. พฤติกรรมมุ่งคน (consideration)
2. พฤติกรรมมุ่งงาน (initiating structure)
       พฤติกรรมมุ่งคน คือ พฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งสร้างความไว้วางใจร่วมกัน ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  เคารพความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา   ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของพวกเขา สร้างความใกล้ชิดทางจิตใจกับผู้ตาม  ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้นำ ได้แก่ 
·       การรับฟังความเห็นของพนักงาน
·       การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
·       บอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า    
·       สนใจความเป็นอยู่ของพนักงาน
·       ปรึกษาหารือกับพนักงาน                 
·       ติดต่อสื่อสารกับพนักงาน
·       เป็นผู้แทนผลประโยชน์ของพนักงาน   
·       เป็นมิตรกับพนักงาน
       พฤติกรรมมุ่งงาน คือ  พฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งระบุงานและความรับผิดชอบ
ที่เจาะจงของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน   กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การประสานกิจกรรมของพนักงาน การมุ่งความสำคัญของกำหนดการ มุ่งการกำกับอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จ ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้นำ ได้แก่
การวางหมายกำหนดการทำงาน
การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การกระตุ้นให้ใช้ระเบียบปฏิบัติเดียวกัน
การตัดสินใจสิ่งที่ต้องทำ และทำอย่างไร
การกดดันพนักงาน
การระบุบทบาทพนักงานให้ชัดเจน
การแก้ปัญหา การวางแผน       
การประสานงาน การให้การสนับสนุน
การศึกษาพฤติกรรมของผู้นำแบบสองมิตินี้ ผู้นำอาจมีสไตล์ผู้นำอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่แบบ  คือ 
       1. การมุ่งงานสูง/การมุ่งคนต่ำ 
       2. การมุ่งงานสูง/การมุ่งคนสูง            
       3. การมุ่งงานต่ำ/การมุ่งคนต่ำ
       4. การมุ่งงานต่ำ/การมุ่งคนสูง
สรุปผลการวิจัยบางประการจากการศึกษาของ ม. โอไฮโอสเตท เกี่ยวกับมิติทั้งสองด้านของผู้นำ พบว่า  
1. ผู้นำที่มีประสิทธิผลจะมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นทั้งสองมิติ คือทั้งด้านมุ่งคน และมุ่งงาน
2. กลุ่มผู้ตามมีความต้องการให้ผู้นำแสดงออกด้วยพฤติกรรมด้านมุ่งคนมากกว่า  มุ่งงาน
3. ในทางกลับกันกับข้อ 2 ปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้นำ ต้องการให้ผู้นำใช้พฤติกรรม ด้านมุ่งงาน เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บังคับบัญชายิ่งสูงมากยิ่งต้องการให้ผู้นำใช้ พฤติกรรมด้านมุ่งงานมากขึ้นตามไปด้วย

เรียบเรียงจาก: สมยศ นาวีการ (2540). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพ: บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมโรงเรียนบ้านสะเอิง

นำเสนอผลงานโรงเรียนต่อคณะกรรมการ สมศ.

กิจกรรมรับการประเมินจาก สมศ.รอบ 2

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เรียนฟรี 15 ปี

ร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี บูชาวันแม่
กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ภายใน


ริมฝั่งลำนำกุดมะโนบ้านสะเอิง

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน